سفارش تبلیغ
صبا
رایتل:نسل جدید ارزش های اخلاقی!!!

تلویزیون تلیغات را نشان میداد


نوبت تبلیغ رایتل شد:

پسری که توسط این سیستم با دوستانش از راه دور ارتباط تصویری برقرار میکرد

 
گویا دوستانش اورا ترسو میشناختند.واقعا اینگونه هم بود


اما او میخواست این برداشت آنان را تغییر دهد

 
دوربین مویایلش را  سمت ارتفاع گرفت
 
گویی که میخواهد خودش بپرد
 

گوشی را با طنابکی پرتاپ کرد

حال دوستانش اورا شجاع میدانستند

 

اما اینگونه نبود.او دروغ گفته بود..دروغ!

تاسف نوشت:مزایای استفاده از رایتل را دانستیم.حداقل قبلنها یادمان میدادند از هر چیز چگونه بنحو احسن استفاده کنیم!!! 
 


+ نوشته شـــده در یکشنبه 91 بهمن 15ساعــت ساعت 10:29 عصر تــوسط حوالی نور | نظر